top of page

VOP a ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

The

1. Cenová ponuka

The

Cenová ponuka vydaná spoločnosťou STAV-Ďarmoty sro je platná iba s použitím legalizovaného šablónu správy cenových ponúk. Cenová ponuka obsahuje špecifikáciu tovaru alebo zariadení, všetko ostatné potrebné informácie (platobné podmienky, najdôležitejšie prvky dodávateľa zákazky, GTC, vzorka zabezpečiť lístky ) je k dispozícii na webových stránkach (www.ablakok.com). Objednávku zákazníka je možné vykonať iba písomnou formou na objednávkovom formulári spoločnosti STAV-Ďarmoty sro. Potvrdenie objednávky zasiela spoločnosť STAV-Ďarmoty sro. Zároveň zašle kupujúcemu požiadavku na zloženie zálohy alebo proforma faktúry, po prijatí ktorej objednávka nadobudne platnosť. V prípade ponuky vydanej v eurách, ak si kupujúci želá zaplatiť za produkt v HUF, spoločnosť STAV-Ďarmoty sro vypočíta kurz forint-euro s najvyššou devízovou predajnou cenou ČSOB Banky (www.csob.sk ) 14 dní pred dátumom objednávky.

The

2. Objednávky

The

Objednávku zákazníka je možné vykonať iba písomnou formou na objednávkovom formulári spoločnosti STAV-Ďarmoty sro. STAV-Ďarmoty sro zasiela potvrdenie objednávky a zároveň zasiela kupujúcemu zálohu alebo proforma faktúru, po prijatí ktorej objednávka nadobúda platnosť od STAV-STarmoty sro. Po potvrdení spoločnosťou STAV-Ďarmoty sro v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami je objednávka kupujúceho nezvratná a je pre kupujúceho záväzná odo dňa podpisu kupujúcim. Objednávka sa považuje za prijatú spoločnosťou STAV-Ďarmoty sro, iba ak bola písomne ​​potvrdená kupujúcemu, elektronicky, poštou alebo faxom. Potvrdenie spoločnosti STAV-Ďarmoty sro sa potom bude považovať za dodaciu zmluvu, pokiaľ spoločnosť STAV-Ďarmoty sro a kupujúci neuzavreli samostatnú zmluvu o produkte. Ak kupujúci odstúpi od podpísanej zmluvy alebo zruší svoju objednávku po potvrdení svojej objednávky alebo odmietne prevziať vybavenie (i keď čiastočne), spoločnosť STAV-Ďarmoty sro si vyhradzuje právo na náhradu nákladov na nedodaný alebo vrátený tovar. čiastka rovnajúca sa 50% alebo preddavok už prijatý od kupujúceho.

The

3. Platba

The

Spôsob hotovosti, resp. odkaz. V prípade prevodu bude žiadateľovi zálohy zaplatených 30 - 100%, za čo bude vystavená zálohová faktúra. Zvyšná protihodnota, ak existuje, bude vyrovnaná platbou inému inštalatérovi pred dodaním (na čo bude vystavená aj zálohová faktúra) kupujúcim, po čom bude nasledovať faktúra od STAV-Ďarmoty sro, znížená o zálohy. V prípade platby v hotovosti vystaví spoločnosť STAV-Ďarmoty sro pri dodaní a odovzdaní faktúru o platbe v hotovosti. Platba sa uskutoční v prevádzkach spoločnosti STAV-Ďarmoty sro a na základe faktúry vystavenej spoločnosťou STAV v stanovenom termíne spôsobom uvedeným v potvrdení objednávky. Kupujúci preberá na seba všetky riziká v súvislosti s prevodom pôžičky alebo s výškou peňazí alebo s akýmkoľvek iným príslušným spôsobom, podľa toho, ktorý spôsob si zvolí. Termín platby nie je možné posunúť ani oneskoriť z dôvodu akýchkoľvek sťažností kupujúceho. V individuálnom prípade, ak sa STAV-Ďarmoty sro dohodne s kupujúcim na oneskorenej platbe a tento neuhradí svoj dlh do konca stanovenej platobnej lehoty, bude STAV-Ďarmoty sro účtovať kupujúcemu úrok z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania od uplynutia platobnej lehoty je dvojnásobok súčasnej základnej sadzby centrálnej banky pre dané obdobie.

The

4. Výkon

The

STAV-Ďarmoty sro dodá kupujúcemu tovar, a to kvantitatívne aj kvalitatívne, pri splnení bodu 2. V prípade samostatnej dohody môže dôjsť k odovzdaniu na inom mieste dohodnutom s kupujúcim. Nakladač a vykládka z prepravného vozidla mimo areálu spoločnosti STAV-Ďarmoty sro je zodpovedný kupujúci. Odovzdanie alebo prevzatie na vystavenej faktúre sa vykonáva vo všetkých prípadoch s potrebným spolupodpisom, dodacím listom, osvedčením o vykonaní alebo vydaním odovzdávacieho-preberacieho dokumentu. Počas preberania bude odovzdaná dokumentácia výrobcu k produktu a záručný list k produktu (ak je zo zákona vyžadovaný záručný list k produktu). Termín plnenia je informácia o predpokladanom termíne plnenia, nie je však nijako záväzná. Medzi oneskorenia dodávok v dôsledku dodávok surovín, dielov alebo nepredvídaných prekážok výrobného cyklu teda patrí zlyhanie tretích strán, štrajky, vyššia moc, živelné pohromy (ako búrky, škody, vandalizmus, krádeže, lúpeže, vydieranie, prírodné škody). katastrofa)., vojnové alebo revolučné činy a pod.) nedávajú kupujúcemu právo odstúpiť alebo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať od STAV-Ďarmoty sro akúkoľvek náhradu škody. Spoločnosť STAV-Ďarmoty sro bude kupujúceho písomne ​​alebo elektronicky (e-mailom) informovať o akejkoľvek zmene termínu dodania. Pokiaľ nie je dohodnutá samostatná pokuta, nemá na ňu kupujúci nárok, a to ani po materiálnej, ani po morálnej stránke.

The

5. Stanovenie cien a zliav

The

STAV-Ďarmoty sro predáva svoje výrobky za ceny uvedené v cenníku platnom v deň prijatia objednávky vystavenej kupujúcim v súlade s bodom 1. Pokiaľ ide o ceny uvedené vo verejnom cenníku, spoločnosť STAV-vonatkozásarmoty sro si vyhradzuje právo na poskytnutie zliav, ak je to vopred písomne ​​dohodnuté s kupujúcim. Ceny za objednávky, ktoré už boli potvrdené a majú byť splnené, sú stanovené v HUF alebo v eurách. V prípade ponuky vystavenej spoločnosťou STAV-Ďarmoty sro v eurách si kupujúci želá zaplatiť za produkt v HUF, potom spoločnosť STAVĎarmoty sro 14 dní pred dátumom objednávky vypočíta kurz forint-euro s najvyššou devízovou predajnou cenou. (Kurz devízového predaja ČSOB Banky).

The

6. Záruka

The

Dodávatelia spoločnosti STAV-Ďarmoty sro poskytujú záruku výrobcu na výrobky po dobu 12-84 mesiacov (v závislosti od produktu) s príslušnou odbornou inštaláciou a údržbou, ktorá je uvedená v záručnom liste. Záručné podmienky sú podrobne uvedené v záručnom liste. Záručné podmienky sú uvedené na webových stránkach spoločnosti STAV-Ďarmoty sro (www.windows.com). Ďalej, ešte predtým, ako si kupujúci objedná, pošle ju v ponuke elektronicky alebo uvedie, ako si pozrieť záručné podmienky.

The

7. Sťažnosti

The

Prípadné reklamácie prípadných vád tovaru dodaného spoločnosťou STAV-Ďarmoty sro musia byť spoločnosti STAV-Ďarmoty sro písomne ​​oznámené do ôsmich dní odo dňa nákupu. Reklamáciu musí kupujúci oznámiť iba spoločnosti STAV-Ďarmoty sro. V opačnom prípade zanikne nárok na záruku. Jasný a podrobný popis vád je kupujúci povinný zaslať doporučene poštou alebo v elektronickej podobe (e-mailom), ako aj číslo faktúry a dátum vystavený spoločnosťou STAV-Ďarmoty sro na tovar považovaný za vadný. Spoločnosť STAV-Ďarmoty sro zašle odpoveď čo najskôr po prijatí všetkých reklamácií, maximálne však do 10 pracovných dní od prijatia, v súlade so záručnými podmienkami podrobne uvedenými v bode 6 nižšie. Kupujúci nemôže namietať voči nedostatkom alebo zmenám v reklamách a obchodnej alebo technickej dokumentácii distribuovanej spoločnosťou STAV-Ďarmoty sro.

The

8. Rezervácia vlastníctva

The

V prípade nezaplatenia oneskorenej platby v bode 3 existuje výslovná dohoda, že spoločnosť STAV-Ďarmoty sro si ponechá vlastníctvo vrátane úrokov a ďalších nákladov až do zaplatenia faktúry za oneskorené platby do úplného zaplatenia nákupu cena. Produkt nemožno z žiadneho dôvodu považovať za hnuteľný tovar. STAV-Ďarmoty sro má právo na vrátenie tovaru, ktorý nebol zaplatený v plnej výške, a to ani od tretej strany, ktorá tento tovar vlastní, alebo od domnelého vlastníctva k predmetnému produktu (ak už bol nainštalovaný). ). Kupujúci je povinný informovať tretiu osobu (v prípade ďalšieho predaja) o ustanoveniach tejto zmluvy týkajúcich sa výhrady vlastníctva. Kupujúci zodpovedá za škody a iné nároky, ktoré vzniknú v prípade, že tak neurobí. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že správa pohľadávky po splatnosti spoločnosti STAV-Ďarmoty sro môže byť prevedená na tretiu osobu za účelom vrátenia hmotného majetku, ktorého všetky náklady znáša kupujúci.

The

9. Ukončenie zmluvy z dôvodu kupujúceho

The

V prípade oneskorenej platby uvedenej v bodoch 3 a 8, aj keď ide len o časť pevnej ceny, je splatná v splátkach (pripísaná na účet spoločnosti STAV-Ďarmoty sro, bez úrokov a nákladov) sro má právo vypovedať, ukončiť zmluvu a znovu získať vlastníctvo dodaného produktu a konať v súlade s odsekom 8. Spoločnosť STAV-Ďarmoty sro je oprávnená zadržať už zaplatené splátky ako náhradu za použitie, držbu, odpisy dodaného produktu vrátane nákladov na nakládku a poistenie tovaru a všetky ďalšie prípadné vzniknuté náklady.

The

10. Porozumenie

The

Obe strany pochopili, čo je opísané vo VOP, a výslovne súhlasia s ich obsahom a považujú ich za záväzné.

The

11. Informácie o dodávateľovi

The

Spoločnosť: STAV-Ďarmoty sro

Sídlo spoločnosti: Nemocničná 14, Vel'ký Krtíš 990 01, Slovensko

Registračné číslo spoločnosti (IČO): 36 716 839

Daňové číslo EÚ (DIČ): SK 2022295946

Banka: ČSOB - Československá obchodná banka, as

SWIFT: CEKOSKBX

EUR (Euro) Číslo účtu IBAN: SK63 7500 0000 0040 1615 6745

Číslo účtu IBAN v HUF (Ft): SK48 7500 0000 0040 1849 9274

Vel'Ký Krtíš, 10. apríla 2014

Ochrana osobných údajov

The

Nové pravidlá ochrany údajov - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 („všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o slobodnom prístupe k informáciám pohyb týchto údajov Zrušovacie nariadenie (ES) č. 46 - a spoločnosť STAV-Ďarmoty sro prevádzkujúca server www.ablakok.com, so sídlom Nemocničná 14, Veľký Krtíš 990 01, Slovenská republika, IČO: 36 716 839 , zavedením opatrení na zabezpečenie súladu s. legislatíva upravujúca ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov zákazníkov podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky nájdete na nasledujúcom odkaze: Ochrana osobných údajov

The

Informácie o narábaní s osobnými údajmi

The

1. Identifikácia prevádzkovateľa a úradníka pre ochranu údajov

The

Správcom osobných údajov je STAV-Ďarmoty sro - sídlo: Nemocničná 14, Veľký Krtíš 990 01, Slovenská republika; IČO: 36 716 839; Daňové číslo Spoločenstva: SK 2022295946 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „správca údajov“), ktoré narába s osobnými údajmi za podmienok uvedených nižšie. Kontaktná e-mailová adresa: info@ablakok.com Spoločnosť, ako údaje Prevádzkovateľ, webová stránka: www.ablakok.com (ďalej len „webová stránka“)

The

2. Účel spracúvania osobných údajov

The

Spoločnosť spravuje: (i) nákup tovaru na svojom internetovom rozhraní, svojej Webovej stránke, vypracovanie cenovej ponuky, resp. tieto osobné údaje zákazníkov na predaj: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa, údaje o zakúpenom produkte a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo bankového účtu, vrátená suma, dátum pripísanie na bankový účet Spoločnosti); ii) na účely vybavenia reklamácie okrem údajov uvedených v bode i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje poskytnuté kupujúcim v súvislosti s výkonom reklamácie; (iii) okrem údajov uvedených v bode i) aj údajov týkajúcich sa likvidácie poistných udalostí z poistných udalostí, ako aj údajov poskytnutých počas oznámenia poistnej udalosti kupujúcim. Spoločnosť sa registruje a registruje v súvislosti s webovou stránkou. za účelom prevádzkovania webovej stránky spracúva tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa, resp. História objednávok. Spoločnosť zaobchádza s vyššie uvedenými osobnými údajmi za účelom splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa (ktoré vyplývajú zo samostatných právnych predpisov - napr. Zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov právnických osôb, zákon o ochrane spotrebiteľa, archív. a archívnom zákone). Pokiaľ sa kupujúci nerozhodne inak, súhlasí s tým, že predávajúci bude osobné údaje spracúvať za účelom zasielania marketingových informácií a obchodných reklám kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto článku nebude podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

The

3. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

The

Právnym základom spracúvania osobných údajov je: pre údaje poskytnuté pri registrácii na webovom rozhraní www.ablakok.com spracúvanie osobných údajov vykonávané spoločnosťou: (i) nákup tovaru prostredníctvom internetovej stránky, prípravné komunikácia súvisiaca s objednávkou, príprava cenovej ponuky, príprava zmlúv, dodanie tovaru kupujúcemu a v prípade vybavenia reklamácie predajná zmluva, resp. podstatná podmienka plnenia poistnej zmluvy; chorý. (ii) nevyhnutné na splnenie zákonných povinností spoločnosti týkajúcich sa vybavovania sťažností. Právnym základom spracúvania osobných údajov je registrácia súvisiaca s Webovou stránkou, resp. pokiaľ ide o fungovanie internetového rozhrania, článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Správa osobných údajov vykonávaná Spoločnosťou súvisí s registráciou súvisiacou s Webovou stránkou, resp. nevyhnutné pre prevádzku webových stránok. Prevádzkovateľ sa pri plnení zákonných povinností spoločnosti riadi všeobecným zákonom o ochrane údajov (vyplývajú z osobitných právnych predpisov, napríklad zo zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o dani z príjmov právnických osôb, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona O archívoch a zákone o archívoch). Podľa článku 6 ods. 1 písm. C) nariadenia. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností Spoločnosti.

The

4. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú (môžu byť):

  • dodávatelia, dodávatelia, poisťovatelia, externí právni zástupcovia, iné orgány zapojené do konania o ochrane spotrebiteľa, dopravcovia ako správcovia údajov alebo spracovatelia údajov v súvislosti s vybavovaním pohľadávok a ich likvidáciou,

  • daňové a colné úrady, daňoví poradcovia a audítori ako správcovia a spracovatelia údajov, pokiaľ je to nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností spoločnosti STAV-Ďarmoti sro.

The

5. Trvanie uchovávania osobných údajov

The

V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov dochádza k spracúvaniu osobných údajov počas plnenia kúpno-predajnej zmluvy (vrátane záručnej doby dodávaného tovaru) alebo počas doby uvedenej v príslušných právnych predpisoch.

The

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá strana má právo sťažovať sa na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že boli priamo porušené všeobecným nariadením o ochrane údajov alebo vaše práva podľa platných právnych predpisov. Dotknutá osoba má právo: i) požadovať prístup k svojim osobným údajom; ii) požiadať o opravu svojich osobných údajov; (iii) požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, (iv) obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, (v) mať právo na prenosnosť vašich osobných údajov, alebo vi) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. Tieto práva môže dotknutá osoba uplatniť kontaktovaním Spoločnosti, a to:

a) písomne ​​listom zaslaným do sídla Spoločnosti,

b) elektronickou poštou zaslanou na vyššie uvedenú e-mailovú adresu,

Užívateľ môže podať sťažnosť na správu údajov priamo na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/ uoou / )

The

7. Možnosť prenosu údajov

The

Prevádzkovateľ je oprávnený a povinný odovzdať všetky osobné údaje, ktoré má k dispozícii a ktoré sú ním náležite uložené, príslušným orgánom, ktoré sú povinné prenášať osobné údaje podľa zákona alebo konečnej úradnej povinnosti. Prevádzkovateľ nemôže niesť zodpovednosť za takýto prenos údajov a za jeho následky.

The

8. Zmeny a doplnenia oznámenia o ochrane osobných údajov

The

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento Prospekt kedykoľvek zmeniť a doplniť jednostranným rozhodnutím. Ďalším prihlásením Užívateľ akceptuje ustanovenia Prospektu platné kedykoľvek, navyše nie je potrebné žiadať o súhlas každého Používateľa.

The

9. Príslušné právne predpisy

The

Relevantnou právnou úpravou je najmä Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, platné slovenské právo o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšie príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

The

bottom of page