top of page

ÁSZF & Adatvédelem

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1.Árajánlat

A STAV-Ďarmoty s.r.o. által kiadott árajánlat, csak a rendszeresített árajánlati ügyviteli sablon használatával minősül érvényesnek. Az árajánlat tartalmazza az áru vagy berendezés specifikációját, minden egyéb szükséges információ (fizetési feltételek, szállítói szerződés legfontosabb elemeit, ÁSZF, garanciajegy minta) elérhetősége a weboldalon (www.ablakok.com) található. A Vevői megrendelés csak írásban történhet a STAV-Ďarmoty s.r.o. megrendelési adatlapján. A megrendelésre visszaigazolást küld a STAV-Ďarmoty s.r.o.. Ezzel egy időben előlegbekérőt vagy proforma számlát küld a Vevő részére, mely összeg beérkezésekor válik a megrendelés érvényessé. Az Euróban kiadott ajánlat esetén, ha a Vevő a termék ellenértékét Forintban kívánja kiegyenlíteni, akkor a STAV-Ďarmoty s.r.o. a megrendelés napját megelőző 14 nap ČSOB Banka (www.csob.sk) deviza eladási árfolyam legmagasabb deviza eladási árával számolja a Forint-Euro árfolyamot.

2.Megrendelések

A Vevői megrendelés csak írásban történhet, a STAV-Ďarmoty s.r.o. megrendelési adatlapján. A megrendelésre visszaigazolást küld a STAV-Ďarmoty s.r.o. Ezzel egy időben előlegbekérőt vagy proforma számlát küld a Vevő részére, mely összeg beérkezésekor válik a megrendelés érvényessé a STAV-Ďarmoty s.r.o. részéről. A STAV-Ďarmoty s.r.o. általános szállítási feltételei alapján kibocsátott visszaigazolás után, a Vevő megrendelése visszafordíthatatlan, és a Vevő általi történő aláírás dátumától kötelezi a Vevőt. A megrendelést a STAV-Ďarmoty s.r.o. csak akkor tekinti elfogadottnak, ha azt írásban visszaigazolta a Vevő felé, elektronikus úton, postán, vagy faxon. Ezután a STAV-Ďarmoty s.r.o. visszaigazolását, szállítási szerződésként kell kezelni, kivéve amennyiben a STAV-Ďarmoty s.r.o. és a Vevő nem kötött külön szerződést, a termék tárgyában. Amennyiben a Vevő az aláírt szerződésétől eláll, vagy a megrendelésének visszaigazolása után rendelését lemondja, vagy visszautasítja a berendezés átvételét (még ha részlegesen is), a STAV-Ďarmoty s.r.o. fenntartja a jogot, hogy költségként vagy kompenzációként, vagy a le nem szállított áru teljes értékének 50%-ával egyenlő összegre, vagy a már beérkezett előlegre tartson igényt a Vevőtől.

3.Fizetés

Módja készpénz, ill. utalás. Átutalás esetén előlegbekérőre 30-100% között kerül kifizetésre melyről (melyekről) előlegszámla kerül kiállításra. A fennmaradó ellenérték, ha van, azt a szállítást megelőzően újabb előlegbekérőre történő fizetéssel kerül kiegyenlítésre (melyről szintén előleg számla kerül kiállításra) a Vevő által, majd a STAV-Ďarmoty s.r.o. részéről számla kerül kiállításra, az előlegek levonásával. Készpénzfizetés esetén szállításkor, átadás-átvételkor a STAV-Ďarmoty s.r.o. részéről készpénzfizetési számla kerül kiállításra. A fizetést a STAV-Ďarmoty s.r.o. telephelyén, és általa kibocsátott számla alapján, a megadott határidőn belül, a rendelés visszaigazolásban megállapított módon kell alkalmazni. A Vevő vállal minden kockázatot a hitel vagy a pénzösszeg átutalása, vagy bármi más alkalmazható módszer vonatkozásában, akármi is a választott módszer. A fizetési határidő nem halasztható vagy késleltethető a Vevő által tett esetleges reklamációk miatt. Egyedi esetben amennyiben a STAV-Ďarmoty s.r.o. késleltetett fizetésben állapodik meg a Vevővel, és az a megadott fizetési határidő lejártáig nem egyenlíti ki tartozását, úgy a STAV-Ďarmoty s.r.o. késedelmi kamatot számol fel a Vevő felé. A késedelmi kamat mértéke a fizetési határidő lejártától, az adott időszakra vonatkoztatva a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

4.Teljesítés

A STAV-Ďarmoty s.r.o. a 2. pont teljesülése esetén árut a telephelyén adja át, mind mennyiségileg mind minőségileg a Vevőnek. Külön megállapodás esetén az átadás-átvétel történhet a Vevővel egyeztetett másik helyszínen is. STAV-Ďarmoty s.r.o. telephelyén kívül a szállítójárműről történő rakodás, leemelés a Vevő feladata. Az átadás-átvétel, vagy a kiállított számlán történő átvételt igazoló szükséges ellenjegyzéssel, szállítólevélen, teljesítésigazolással, vagy átadás-átvételi dokumentum kiállításával történik minden esetben. Az átadás-átvétel folyamán kerül átadásra a termék gyártói dokumentációja, és a termék garanciajegye (amennyiben a termékhez a jogszabály írja elő a garanciajegyet). A teljesítési határideje tájékoztatás a teljesítés várható időpontjára, de semmiképpen nem kötelez. Így a késedelmes teljesítés, amelynek oka alapanyagok, alkatrészek beszállítása, vagy a termelési ciklus előre nem látott akadálya például harmadik fél hibája, sztrájkok, vis-major események, elemi csapások (mint viharok, károkozások, vandalizmusok, lopás, rablás, zsarolás, természeti csapás, háborús vagy forradalmi cselekmények stb.) a Vevőnek nem adnak jogot arra, hogy visszavonja, vagy elálljon a szerződéstől, vagy bárminemű kompenzációt, kártérítést követeljen a STAV-Ďarmoty s.r.o.-tól. Az esetleges teljesítési határidő módosításról a STAV-Ďarmoty s.r.o. a Vevőt írásban vagy elektronikus úton (e-mail) értesíti. Amennyiben külön nem állapodnak meg kötbérben úgy a Vevőt az nem illeti meg, sem anyagi sem erkölcsi vonatkozásban sem.

5.Árak, kedvezmények megállapítása

A STAV-Ďarmoty s.r.o. a termékeit a Vevő által kibocsátott rendelés 1. pont szerinti elfogadásának időpontjában hatályos árjegyzékben részletezett árakon adja el. A nyilvános árjegyzék árainak vonatkozásában a STAV-Ďarmoty s.r.o. fenntartja a jogot engedmények megadására, ha előzetesen a Vevővel írásban megállapodnak. A már megerősített és a teljesítendő rendelések vonatkozásában az árak vagy Forintban, vagy Euróban történnek megállapításra. A STAV-Ďarmoty s.r.o. által Euróban kiadott ajánlat esetén a Vevő a termék ellenértékét Forintban kívánja kiegyenlíteni, akkor a STAVĎarmoty s.r.o. a megrendelés napját megelőző 14 nap (ČSOB Banka deviza eladási árfolyam) legmagasabb deviza eladási árával számolja a Forint- Euro árfolyamot.

6.Garancia

A termékekre a STAV-Ďarmoty s.r.o. beszállítói 12-84 hónap (termékfüggő) időtartamra gyártói garanciát vállalnak a megfelelő szakszerű üzembe helyezés és karbantartás mellett, melyről a garanciajegyben leírtak rendelkeznek. A garanciális feltételek a garanciajegyben részletesen szerepelnek. A garanciális feltételek megtekinthetőek a STAV-Ďarmoty s.r.o. weboldalán (www.ablakok.com). Továbbá még a Vevő megrendelését megelőzően az ajánlatban is elküldi elektronikus úton vagy jelzi a garanciális feltételek megtekintésének módját.

7.Reklamációk

A STAV-Ďarmoty s.r.o. által szállított árukon észlelt esetleges hiányosságokkal kapcsolatos bármilyen reklamációt, a vásárlás napjától számított nyolc napon belül kell jelezni a STAV-Ďarmoty s.r.o. felé írásban. A reklamációt csakis a Vevő maga kell, hogy közölje a STAV-Ďarmoty s.r.o.-val. Amennyiben ezt nem teszi úgy, a reklamált hiányosságokra nem érvényesíthető garanciális igény. A Vevőnek ajánlott levélben vagy elektronikus formában (e-mail) meg kell küldenie a hiányosságok világos és részletes leírását csakúgy, mint a hibásnak vélt árura vonatkozóan a STAV-Ďarmoty s.r.o. által kibocsátott számlaszámát és dátum megjelölését. A STAV-Ďarmoty s.r.o. minden reklamáció fogadásától a lehető legrövidebb időn belül, de maximum a fogadástól számított 10 munkanapon belül meg fogja küldeni a választ, az alábbi 6. pontban részletezett garanciális feltételek alapján. Vevő nem emelhet kifogást a STAV-Ďarmoty s.r.o. által terjesztésre kerülő hirdetések és kereskedelmi vagy műszaki dokumentációkat érintő esetleges hiányosságok, változások vonatkozásában.

8.Tulajdonjog fenntartás

A 3. pontban késleltetett fizetés kiegyenlítésének elmaradása esetén, kifejezett egyetértés van abban, hogy a késedelmes fizetés számla kiegyenlítéséig a tulajdonjogot a STAV-Ďarmoty s.r.o. a vételár maradéktalan megfizetéséig jogfenntartással fenntartja, beleértve a kamatokat és többletköltségeket. A termék nem tekinthető elmozdítható árunak semmilyen okból sem. A STAV-Ďarmoty s.r.o.-nak joga van a teljesen ki nem fizetett árut visszakövetelni, még az árut birtokló harmadik féltől is, vagy attól, akinek vélt jogcíme van a kérdéses termék tulajdonjogaira vagy a tulajdonra (abban az esetben, ha már telepítették). A Vevő köteles a jelen szerződésnek a tulajdonjog-fenntartásra vonatkozó rendelkezéseiről a vele szerződő harmadik felet (tovább értékesítés esetén) tájékoztatni. Ennek elmaradásából származó kártérítési és egyéb igényekért a Vevő felelősséggel tartozik. A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a STAV-Ďarmoty s.r.o. lejárt követelésének kezelését harmadik fél számára átadhatja tárgyi eszköz visszaszármaztatása céljából, melynek minden felmerülő költsége a Vevőt terheli.

9.A Vevő miatti szerződés megszűnés

A 3. és 8. pontban részletezett késleltetett fizetés elmulasztása esetén, még ha az csak a megállapított ár egy részlete is, a részletekben esedékes késleltetett fizetésnek (amint a STAV-Ďarmoty s.r.o. számláján jóváírásként jelentkezik, nem beleértve a kamatokat és költségeket) a STAV-Ďarmoty s.r.o. jogosult hogy megszüntesse, felmondja a szerződést, és a leszállított termék birtoklását visszakövetelje, és a 8.pont szerint járjon el. A STAV-Ďarmoty s.r.o. jogosult, hogy visszatartsa a már kifizetett részleteket, kártérítésként a használatért, birtoklásáért, a leszállított termék értékcsökkenése jogcímén beleértve az áru rakodási és biztosítási költségeit, és bármely más lehetséges felmerülő költséget.

10.Egyetértés

Az ÁSZF-ben leírtakat mindkét fél megértette azzal és kifejezetten egyetért az abban foglaltakkal, és kötelező érvényűnek tekinti azt a maga számára.

11.Szállító adatai

Cég: STAV-Ďarmoty s.r.o.

Székhely: Nemocničná 14, Vel’ký Krtíš 990 01, Slovensko

Cégjegyzék szám (IČO): 36 716 839

EU Adószám (DIČ): SK 2022295946

Bank: ČSOB - Československá obchodná banka, a. s.

SWIFT: CEKOSKBX

EUR (Euró) IBAN számlaszám: SK63 7500 0000 0040 1615 6745

HUF (Ft) IBAN számlaszám: SK48 7500 0000 0040 1849 9274

 

Vel'Ký Krtíš, 2014. Április 10.

A személyes adatok védelme

Az új adatvédelmi szabályozás – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – és a www.ablakok.com kiszolgálót üzemeltető STAV-Ďarmoty s.r.o. társaság – székhelye: Nemocničná 14, Vel'ký Krtíš 990 01, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszáma: 36 716 839 – megfelelését biztosító intézkedések bevezetésével, ill. a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályok (pl. a Tt. 18/2018 sz. (18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló szlovák törvény, a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalának rendelete) rendelkezései értelmében a személyes adatok védelmére vonatkozó, a vevőknek szánt általános tájékoztatás a következő linken érhető el: Személyes adatok védelme

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató

1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő azonosító adatai

A személyes adatok kezelője a STAV-Ďarmoty s.r.o. társaság – székhelye: Nemocničná 14, Vel'ký Krtíš 990 01, Szlovák Köztársaság; cégjegyzékszáma: 36 716 839 ; közösségi adószáma: SK 2022295946 , (a továbbiakban: (továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”); amely a személyes adatokat a lentebb részletezett feltételekkel kezeli. Kapcsolattartó e-mail cím: info@ablakok.com A Társaság, mint Adatkezelő által kezelt weboldal: www.ablakok.com (továbbiakban: „Weboldal”)

2. A személyes adatok kezelésének célja

A Társaság a következőket kezeli: (i) az internetes felületén, Weboldalán végzett áruvásárlás, árajánlat készítés, ill. értékesítés érdekében a vevők következő személyes adatait: utónevét, családnevét, telefonszámát, e-mail címét, postacímét, a megvásárolt termék adatait és az áru ellenértékének kifizetésével kapcsolatos adatokat (bankszámla számát, a megtérített összeget, az ellenértéknek a Társaság bankszámlájára való jóváírásának napját); (ii) reklamációkezelési céllal az (i) pontban szereplő adatokon túl a reklamált áru adatait és a Vevő által a reklamáció érvényesítésével kapcsolatosan megadott adatokat; (iii) a biztosítási események kárrendezésével kapcsolatban az (i) pontban szereplő adatokon túl a biztosított árura vonatkozó adatokat, valamint a biztosítási eseménynek a Vevő általi bejelentése során megadott adatokat. A Társaság a weboldallal kapcsolatos regisztráció, ill. a weboldal üzemeltetése érdekében a következő személyes adatokat kezeli: utónév, családnév, telefonszám, e-mail cím, postacím, ill. a megrendelések története. A Társaság a fentiekben említett személyes adatokat az Adatkezelő törvényes kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli (amelyek külön jogszabályból – pl. a számviteli törvény, az általános forgalmi adóról szóló törvény, a vállalati nyereségadóról szóló törvény, a fogyasztóvédelmi törvény, a levéltári és irattári törvény – következnek). Amennyiben a vevő nem választ egyéb lehetőséget, beleegyezik abba, hogy az eladó a személyes adatokat a következő célból kezelje: marketinginformációk és kereskedelmi hirdetések küldése a Vevő részére. A személyes adatoknak a jelen cikkben meghatározott terjedelmű kezelésére vonatkozó hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában megakadályozná az adásvételi szerződés létrejöttét.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a következő: a www.ablakok.com webes felületen történő regisztráció során megadott adatokra a Társaság által végzett személyesadat-kezelés: (i) az internetes Weboldala segítségével végzett áruvásárlás, a megrendeléssel kapcsolatos előkészítő kommunikáció, árajánlat készítés, szerződések elkészítése, az áru leszállítása a vevő részére, valamint a biztosítási események kárrendezése esetén az adásvételi szerződés, ill. a biztosítási megállapodás teljesítésének elengedhetetlen feltétele; ill. (ii) a reklamációkezelés tekintetében a Társaság törvényes kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Weboldallal kapcsolatos regisztráció, ill. az internetes felület üzemeltetése tekintetében az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja. A Társaság által végzett személyesadat-kezelés a Weboldallal kapcsolatos regisztráció, ill. a Weboldal üzemeltetése miatt elengedhetetlen. Az Adatkezelő a személyes adatokat a Társaság törvényes kötelezettségeinek (amelyek külön jogszabályból – pl. a számviteli törvény, az általános forgalmi adóról szóló törvény, a vállalati nyereségadóról szóló törvény, a fogyasztóvédelmi törvény, a levéltári és irattári törvény – következnek) teljesítése érdekében az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján kezeli. Az Adatkezelő által végzett személyesadat-kezelés a Társaság törvényes kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges.

4. A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok címzettjei a következő személyek (lehetnek):

  • a vállalkozók, beszállítók, biztosítók, külső jogi képviselők, a fogyasztóvédelmi eljárásokban résztvevő egyéb szervek, fuvarozók a reklamációkezelés és biztosítási események kárrendezése kapcsán adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként,

  • az adó- és vámügyi szervek, adóügyi tanácsadók és auditorok adatkezelőként és adatfeldolgozóként, amennyiben ez a STAV-Ďarmoti s.r.o. társaság törvényes kötelezettségeinek teljesítése érdekében elengedhetetlen.

5. A személyes adatok tárolásának tartama

A személyes adatok kezelésének céljától függően a személyes adatok kezelése az adásvételi szerződés teljesítésének idején (ideértve a leszállított áruk szavatossági időszakát is), illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott időszak során történik.

6. Az érintett jogai

Az érintett félnek jogában áll panaszt tenni a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál [Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky], amennyiben úgy véli, hogy közvetlenül sérültek az Általános Adatvédelmi Rendeletben, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogai. Az érintett az adatkezelő tekintetében a következőkre jogosult: (i) hozzáférést kérhet személyes adataihoz; (ii) kérheti személyes adatainak helyesbítését; (iii) kérheti személyes adatai törlését, (iv) korlátozhatja személyes adatai feldolgozását, (v) joga van személyes adatai hordozhatóságához, ill. (vi) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. E jogokat az érintett akként érvényesítheti, hogy kapcsolatba lép a Társasággal, mégpedig:

a) írásban a Társaság székhelyére címzett levélben,

b) elektronikus úton a fentiekben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levélben,

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalához fordulhat ( Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

7. Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

8. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

9.Vonatkozó jogszabályok

A vonatkozó jogszabályok különösen a következők: az Általános Adatvédelmi Rendelet, a személyi adatok védelméről szóló hatályos szlovák törvény, valamint az egyéb vonatkozó, általános érvényű jogszabályok.

bottom of page